Privacybeleid

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de

verantwoordelijke voor de verwerking: Heidi Soetemans, VA Heidi , Eenmanszaak, Emblemseweg

2, 2520 Broechem en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE 0794.921.829. (hierna:

“Verwerkingsverantwoordelijke”).

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw

persoonsgegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke. Door de aankoop van

diensten of door beroep te doen op de diensten aangeboden door ons en/of door ons te

contacteren, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring.

Wij stellen ons aan de hand van deze Privacyverklaring in regel met de Europese Verordening

2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.Welke persoonsgegevens verwerken we?

Onder ‘gegevensverwerking’ wordt verstaan: elke mogelijke bewerking die op persoonsgegevens

wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, gebruiken, ordenen, bewaren, wijzigen, actualiseren,

opvragen, raadplegen, verspreiden, archiveren, wissen, beheren, vernietigen of meedelen.

Indien je ons contacteert (b.v. per mail, telefoon, contactformulier,…) zullen wij de

persoonsgegevens verwerken die je ons zelf overmaakt.

Wanneer je beroep doet op onze diensten, kunnen wij volgende persoonsgegevens verwerken:

jouw adres-en contactgegevens (email en telefoon), facturatiegegevens, je bankrekeningnummer

en elk ander persoonsgegeven dat je met ons zou delen.

Daarnaast kunnen wij ook volgende persoonsgegevens verwerken van prospecten waaronder

mogelijke partners of leveranciers: contactgegevens (naam, email, telefoon,…).

2.Wat zijn de doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking?

We verwerken jouw persoonsgegevens om:

– Je vraag te kunnen beantwoorden op basis van jouw toestemming dan wel de uitvoering

van een overeenkomst waarom je hebt verzocht;

– Het opmaken van facturen op basis van de uitvoering van een overeenkomst;

– Verzenden van onze nieuwsbrief op basis van jouw toestemming;

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de overeenkomst te kunnen

uitvoeren;

– Om de diensten te kunnen leveren op basis van de uitvoering van de overeenkomst;- Om jou te kunnen contacteren teneinde een potentiële samenwerking te bespreken, jou

een offerte te kunnen voorstellen, jou een aanbieding te kunnen doen,… op basis van ons

gerechtvaardigd belang.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen

van bepaalde diensten onmogelijk is wanneer je de verwerking weigert.

3.Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

We hebben voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige

verwerking van jouw persoonsgegevens te garanderen waaronder maar niet beperkt tot: het

beveiligen van de toegang tot onze IT-systemen en applicaties met een sterk wachtwoord, maken

van back-ups, anti-virus,…

Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met

de mogelijke ernst van het risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies,

wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een

minimum beperkt.

Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang

wordt verkregen tot onze IT-systemen zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen

om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en de

betrokken partijen te informeren.

4.Het verkopen of doorgeven van gegevens aan derde partijen

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of commercieel ter

beschikking stellen aan derden, behalve zoals omschreven in deze Privacyverklaring, of op basis

van een wettelijke verplichting of in geval van jouw voorafgaande en expliciete toestemming.

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens op basis van een

gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij

zullen in redelijkheid trachten jou op voorhand hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke

beperkingen onderhevig zou zijn.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van onze activiteiten, waarbij wij onze

bedrijfsactiviteiten reorganiseren, overdragen, staken of indien wij failliet gaan, kan dit betekenen

dat jouw persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen die onze

bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk overnemen. Wij zullen in redelijkheid trachten jou op

voorhand op de hoogte te stellen van het feit dat wij jouw persoonsgegevens aan deze derden

bekendmaken, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of

commercieel haalbaar is.

5.Duur van de verwerking

Klantengegevens bewaren wij gedurende minstens 10 jaar na het laatste contact dat we hebben

gehad.

Onze boekhouding en facturatie dienen wij minstens 7 jaar te bewaren.

Alle andere persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die

noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie tussen

jou en ons.

6.Jouw rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heb je ook een aantal rechten:

Recht op toegang en inzage.

Je hebt recht op inzage tot de persoonsgegevens die wij over jou hebben verzameld. Dit betekent

dat je kan opvragen of wij persoonsgegevens over jou verzamelen, welke gegevens dat zijn,

waarvoor wij die verwerken en waarom, maar ook met welke categorieën van derden wij deze

eventueel delen.

Wij beschikken over 30 dagen om jouw vraag te verwerken en te beantwoorden.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die onvolledig, fout, verouderd of ongepast zijn, te

laten verwijderen of aanpassen. Hiervoor kan je contact opnemen met ons. Vervolgens passen wij

de informatie aan of verwijderen ze deze binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. Wij vragen

jou daarbij om ook zelf actief wijzigingen in jouw persoonsgegevens te melden zodat we jouw

gegevens up-to-date kunnen houden.

Recht op verzet tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing.

Je hebt het recht om, zonder opgave van reden, je te verzetten tegen de verwerking van jouw

persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Recht van vrije gegevensoverdracht.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde,

gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te

dragen.

Recht van intrekking van de toestemming.

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je steeds over

het recht om die toestemming in te trekken.

Automatische beslissingen en profiling.

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door ons niet aan

geautomatiseerde gegevensverwerking worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen:

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit,

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:

contact@apd-gba.be.

7.Vragen?

Heb je vragen over deze Privacyverklaring in het algemeen of de verwerking van jouw

persoonsgegevens in het bijzonder?

Contacteer ons voor meer informatie of voor het uitoefenen van je rechten via mail naar

vaheidi@outlook.com of per post naar het adres van onze maatschappelijke zetel.